Kylie’s Hairfashion hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
We doen er dan ook alles aan uw privacy te waarborgen en gaan hier daarom zorgvuldig mee om.
In deze privacyverklaring leest u o.a. met welke doelstelling we welke gegevens van u verzamelen.

Bedrijfsgegevens:
Kylie’s Hairfashion
Eigenaar: Kylie Vianen
’t Boerenerf 30
3886BA Garderen
06-55392004
Kylie.vianen@hotmail.com
KVK: 69131120

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kylie’s Hairfashion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kylie.vianen@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Kylie’s Hairfashion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kylie’s Hairfashion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaar of een medewerker van Kylie’s Hairfashion) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kylie’s Hairfahsion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën;

Betalingen : T/m de termijn welke door (fiscale) wet- & regelgeving
wordt opgelegd aan Kylie’s Hairfahsion.
N.A.W. : Tot 3 jaar na het laatste contact
Beeld- en geluid : T/m intrekking toestemming betrokkene

Delen van persoonsgegevens met derden
Kylie’s Hairfashion verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Kylie’s Hairfahsion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kylie’s Hairfashion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kylie’s Hairfahsion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar amandashairandmore@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kylie’s Hairfashion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kylie’s Hairfashion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kylie.vianen@hotmail.com